ruimtelijk ontwerp en strategie
pauline van den broeke maasvlakte 2
Adaptieve agenda zuidelijke randstad

Gebiedsagenda's geactualiseerd

Opdrachtgever: Ministerie I&M, directie Gebieden en Projecten 

Tijdvak: 2012-2013 

De inkt van de Gebiedsagenda voor de Zuidvleugel was in 2011 nog maar net droog toen het ministerie besloot tot een actualisatie van de Gebiedsagenda’s. Dat was naar aanleiding van de nieuwe structuurvisie infrastructuur en ruimte. Een van de belangrijkste aanpassingen is de ambitie van het kabinet om veel rijksbeleid, met name ook voor ruimtelijke ordening, te decentraliseren. Maar hoe dat dan werkelijk moet en om uit te zoeken wie welke verantwoordelijkheid op zich moet nemen is een proces gestart voor de actualisatie van de Gebiedsagenda’s. Deze verandering leidt vooral tot een andere relatie tussen rijks- en regionale overheden en gemeenten. Voortaan is de Gebiedsagenda niet meer een optelsom van wensen van rijk en regio maar een echte onderhandelingstafel over de verantwoordelijkheden en de bijbehorende zeggenschap over de investeringsgelden. Een bijzondere verandering die, mits het proces goed gevoerd wordt, kan leiden tot duidelijker en scherpere keuzes.

Huiswerk
Die verandering behelst vooral dat de onderhandelingspartners van te voren goed moeten weten wat ze willen bereiken. Dus eerst goed zelf bepalen wat je ambitie is en welke onderhandelingsruimte je wilt hanteren. M.a.w. je moet eerst je eigen huiswerk op orde hebben.

Voor de Adaptieve Agenda Zuidelijke Randstad 2040 is eerst binnen het ministerie nagedacht over de eigen ambitie. Dat heeft geresulteerd in een rijkshandelingsperspectief waarmee de discussie met de regio kon worden gestart. 

Ontwerp
In dit proces is goed gebruik gemaakt van de methode van ontwerp als middel om de discussie te voeren. Tijdens de start is al schetsend de verdiepingsvraag geformuleerd voor de onderzoeksbureau's en tijdens de werksessies maar ook terwijl de teksten werden geschreven is telkens de bedoeling/ discussie gevisualiseerd. Dit is de manier om beter tot de kern te komen van de keuzes. 

Resultaat

Een interactief proces waarbij het rijk zich bewust was van de rol als één van de partijen in dit proces. Er zijn scherpere keuzes gemaakt in de lange termijn agenda van de regio.

Succes

Het succes zit hem in de keuzes die gemaakt zijn. Dit werd mogelijk gemaakt door de discussies al schetsend te voeren met alle partijen. Men was vol lof over deze werkwijze.

Schaalniveau: regionaal

pauline van den broeke AAZR2040 structuur overzicht-02

 Zuidelijke Randstad

pauline van den broeke AAZR2040 structuur stedelijke structuur-03

Stedelijk infra-systeem 

pauline van den broeke AAZR2040 structuur logsitiek-04

 Logistiek infra-systeem

pauline van den broeke AAZR2040 structuur groenblauw-05

Groen/blauwe structuur 

pauline van den broeke AAZR2040 schetsen

 Schetsen